Hovedstyret

Hovedstyret er foreningens øverste organ og har som oppgave å koordinere og stå ansvarlig for den generelle driften av foreningen. Hovedstyret består av 9 personer med stemmerett under avgjøring av saker, i tillegg kommer vise stillingene og redaktør stillingen, som ikke har stemmerett.

Kathrine Torgersen

Leder

leder@bergstud.no

Kathrine har det overordnede ansvar for at foreningen går som smurt. Dette innebærer blant annet å drive oppfølging av de forskjellige komiteene, være med på møter med de andre linjeforeningslederne og generelt være hovedansvarlig for foreningen.

Live Aasen Frosta

Festsjef / nestleder

festsjef@bergstud.no
Live har ansvaret for at alle sosiale arrangementer og fester Berg arrangerer blir gjennomført på best mulig måte, hun er også nestleder for foreningen.

Halvor Frøhaug Willumsen

Økonomisjef

okonomi@bergstud.no
Som økonomisjef er Halvor ansvarlig for pengestrømmen i foreningen. Årlig sender økonomisjefen foreningens regnskap til revisor, søker om støtte fra sponsorer(f.eks SiT) og holder orden på økonomien slik at regnskapet går i null

Hanna Imsland Mo

Bedriftssjef

bedrift@bergstud.no
Som bedriftssjef er Hanna lederen for bedriftskomiteen BK-Berg som er foreningens bindeledd til næringslivet og dermed hovedansvarlig for bedriftspresentasjoner og faglige arrangement i regi av Bergforeningen.

Martin Johansen

Infosjef / websjef

infosjef@bergstud.no
Som infosjef har Martin ansvaret for å holde Bergforeningens medlemmer informert om det som skjer i berg. Dette inkluderer å sende ut informasjonsmail i ny og ne, samt vedlikehold av websiden. Martin er også leder av Webcom, komiteen som bistår til alt IT-relatert i foreningen.

Christoffer Bjerk

Kjellersjef

kjeller@bergstud.no
Som sjef for kjelleren er Christoffer hovedansvarlig for Hyberti-kjelleren på Moholt, som vi deler med linjeforeningene Hybrida og Timini. Dette medfører at han er leder for kjellerstyret, som har ansvaret for å arrangere fester og andre sosiale arrangementer på kjelleren.

Karoline Arctander

Hyttesjef

hyttesjef@bergstud.no
Som hyttesjef er Karoline ansvarlig for forvaltning av Solskinnshytten på Røros. Dette medfører blant annet at hun er ansvarlig for organisering av dugnadsturer til hytta, reservasjoner, samt de årlige turene til hytta i regi av Berg.

Per Fredrik Daun

DHL-kontakt/Inkluderingsansvarlig

dhl@bergstud.no
Fredrik er DHL (de høylegerte) sin representant i bergstyret, og sørger for at studentene på materialteknologi blir inkludert og deres interesser ivaretatt i BSF. I bergstyret er han ansvarlig for å bistå de som skal støpe knapper til Bergmandsdrakten.

Amanda Solli Eide

Internasjonal kontakt

int-kontakt@bergstud.no
BSF er medlem av en europeisk bergforening som heter IFMMS. Hvert av medlemslandene arrangerer internasjonal uke (International Student Week – ISW), minst annenhvert år.
Amanda, vår internasjonale kontakt, har hovedansvaret for å arrangere ISW i Trondheim og å sende medlemmer av BSF til ISW i andre land.

Johanne Simonhjell

Redaktør

bergmanden@bergstud.no
Som redaktør er Johanne ansvarlig for produksjonen av linjeforeningens eget magasin, Bergmanden. Hun har med dette ansvaret for å samle redaksjonen til møter, for å finne ideer, bilder og delegere saker, samt redigering før trykk. Viktige oppgaver er blant annet å dekke arrangementene til BSF, men vel så viktig er det å skape et variert og underholdende magasin som kommer minst to ganger i semesteret. Redaktøren er i tillegg bruker av linjeforeningens snapchat-konto, så sørg for å sende dine snaps til bergstud på snapchat!

Rajetha Sutha

Vise-festsjef / faddersjef

vise-fest@bergstud.no
Som vise-festsjef bistår Rajetha festsjefen under arrangementene som Berg arrangerer. I tillegg er hun også faddersjef for fadderperioden som Berg arrangerer i begynnelsen av hvert høstsemester.

Helene Laurin Rosmo

Vise-økonomisjef

vise-ok@bergstud.no
Som vise-økonomisjef er Helene ansvarlig for Bedriftskomiteen(BK-Berg) sin økonomi. Vise-øk får også kurs i regi av SiT og opplæring av økonomisjefen slik at hun etter et år er klar til å ta over som økonomisjef etter Halvor.