STATUTTER BERGSTUDERENDES FORENING VED NTNU
De siste endringer er gjennomgått 2. godkjenning 19. april 2018

Navn:
§1.
Foreningens navn er Bergstuderendes Forening.

Formål:
§2.
Foreningens formål er å fremme samhold og godt kameratskap blant de bergstuderende gjennom selskapelig samvær og ved å arrangere møter med interesse og nytte for medlemmene.

Merke:
§3.
Bergnålen er foreningens medlemsmerke, og den kan kun bæres av medlemmer. Styret kan spesielt dispensere fra ovennevnte regel når det gjelder utveksling av foreningsmerke med utenlandske bergstudenter.

Medlemmer:
§4.
a)
Alle faste studenter ved institutt for geovitenskap og petroleum og institutt for materialteknologi har adgang til å bli medlemmer av foreningen.
b)
Alle ansatte ved institutt for geovitenskap og petroleum og institutt for materialteknologi har adgang til å bli medlemmer av foreningen.
c)
Hovedstyret kan, hvis spesielle grunner tilsier det, tillate andre å bli medlemmer.

Kontingent:
§5.
Kontingenten betales en gang for alle. Størrelsen på kontingenten fastsettes av hovedstyret i samråd med Myrasjef.

Æresmedlemmer:
§6.
Har noen innlagt seg særlig fortjenester innen Bergstuderendes Forening, kan personen av styret innbys som æresmedlem.

Adgang til møtene:
§7.
Med hovedstyrets samtykke kan utenforstående gis adgang til medlemsmøtene, men uten stemmerett.
Styrene:
§8.
a)
Foreningens Hovedstyre består av 9 – ni medlemmer:
Leder, Festsjef/Nestleder, Informasjonssjef, Økonomisjef, Bedriftsjef, DHL-kontakt, Kjellersjef, Internasjonal kontakt og Hyttesjef.

De enkelte medlemmene velges for 2- to semester, med mulighet for gjenvalg for ytterligere 2- to semester.

Internasjonal kontakt, Hyttesjef og Bedriftssjef velges på høstsemesterets generalforsamling, funksjonstid fra 01.01. til 31.12. Internasjonal kontakt har mulighet til 2 – to semesters utvidelse om man velges for en periode det ikke skal avholdes ISW. Utvidelse av vervet avgjøres ved flertall i Hovedstyret. Studenter ved materialteknologi har ikke anledning til å stille som Bedriftssjef.

Festsjef/Nestleder og Økonomisjef velges på høstsemesterets generalforsamling med 4- fire semesters virketid. De to første som hhv. vise-økonomi, vise-fest deretter som respektive stillinger i hovedstyret.

Vise-økonomisjef sitter som økonomiansvarlig i bedriftskomiteen.

DHL-kontakt sitter som nestleder i arrangementskomiteen.

Informasjonssjef er også webansvarlig i foreningen og leder for Webkomiteen.

Leder, Informasjonssjef og Kjellersjef velges på vårsemesterets generalforsamling, funksjonstid fra 01.06. til 31.05.

DHL-kontakt for Materialteknologi velges av De Høylegerte i høstsemesteret, og godkjennes på høstsemesterets generalforsamling i Bergstuderendes Forening, funksjonstid fra 01.01 til 31.12.

Dersom det er mer enn 1- en kandidat til et Hovedstyreverv, skal valget foregå skriftlig.

Lederen i Bergstuderendes Forening har plikt til å innkalle SPR ved studieprogrammene for Petroleumsfag, Tekniske Geofag og Materialteknologi til styremøter i Hovedstyret. SPR har møte- og talerett, men ikke stemmerett på styremøtene.

b)
Arbeidsoppgavene til Hovedstyrets medlemmer skal være regulert av styreinstrukser. Tidligere medlemmer av Hovedstyret er pliktige å lære opp sin etterfølger, og til å møte på Hovedstyrets møter etter innkallelse.

c)
Bergmandens redaktør velges på Bergstuderendes Forenings Generalforsamling.

Leder og Hyttesjef sitter i styret i Stiftelsen Solsinnshytta.

d)
Kjellerstyret og Bergmanden er underlagt Hovedstyret. Saker som angår foreningens virke utad skal forelegges Hovedstyret for godkjenning. Kjellerstyret og Bergmanden kan anke Hovedstyrets avgjørelser til en Generalforsamling.

e)
Arbeidet i de tre styrene skal være regulert av styreinstrukser. I disse instruksene skal arbeidsfordeling, styremøter og andre forhold som er viktig for styrets arbeid stå.

f)
Redaktøren i Bergmanden har møterett, etter innkallelse møteplikt, på styremøter i Hovedstyret. Redaktøren har ikke stemmerett.

g)
Bergmandens redaksjon, Arrangementskomité, Bedriftskomité, Kjellerstyret og Webkomité velges basert på søknader. Leder for disse er respektive verv i hovedstyret. Nestleder i hver komité kan stille som stedfortreder med talerett på hovedstyrets møter.

Styrenes plikter:
§9.
a)
Hovedstyret søker å arrangere:

Faste arrangementer:

Immatrikuleringsfest i begynnelsen av høstsemesteret.
Solantur på høsten.
Kombinert bursdags- og julemøte. Hvert femte år arrangeres dette som jubileum.
Berserenn om våren.
Internasjonal uke annet hvert år.
CCC- møte om våren.
Styreseminar IVT.

b)
Styrene plikter å legge frem et program og et kostnadsforslag, senest på første styremøte i semesteret. Dette må godkjennes av styret. Blir ikke program og forslag godkjent, foretar styrene de endringer som er nødvendig for at styret skal godkjenne det.

c)
Generalforsamling:
Minst 1- en generalforsamling i semesteret. Bekjentgjørelse minst en uke i forveien. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles når Hovedstyret eller minst 10- ti av medlemmene krever det. Kun medlemmer av Bergstuderendes Forening har stemmerett på Generalforsamling.

§10.
a)
Leder i Hovedstyret leder Generalforsamlingen og sørger for at de tilstedeværende medlemmer blir pålagt å skrive i “Feiselen”.

b)
Økonomisjef i Hovedstyret skal fremlegge et revidert regnskap til foreningens godkjennelse senest på første generalforsamling etter utgangen av sin funksjonstid i Hovedstyret.

§11.
Hovedstyret har full disposisjonsrett over de pengemidler foreningen til enhver tid har og som det ikke følger særskilt bestemmelse med, men er ansvarlig ovenfor generalforsamling og må til enhver tid disponere midlene i samsvar med paragraf nr.2.

Hovedstyret disponerer foreningens øvrige eiendeler og ivaretar foreningens korrespondanse og holder arkivet i orden.

§12.
a)
På høstens ordinære generalforsamling skal det velges revisor. Vedkommende som velges skal revidere foreningens regnskaper.
b)
Lederen i Hovedstyret er automatisk medlem av komiteen for Orklafondet og Rodhe Hanssen’s minnelegat.

c)
Spesialkomiteer kan nedsettes når styret finner det nødvendig. Dersom disse komiteer nedsettes på en Generalforsamling har komiteens leder samme rettigheter og plikter som Kjellerstyret og Bergmandens styre.

d)
DHL-kontakt for Materialteknologi er et felles styreverv med interesseorganisasjonen De Høylegerte.

Ved simpelt flertall ved 1- en høstgeneralforsamling, enten hos De Høylegerte eller Bergstuderendes Forening, vil alle regler angående det felles styrevervet opphøre. Dette skjer uavhengig av hva den andre forening måtte mene.

§13.
Lovendringer og mistillitsforslag krever 2/3- totredjedels flertall blant de fremmøtte på 2-to påfølgende generalforsamlinger. Lovendrings- eller mistillitsforslaget skal være bekjentgjort gjennom oppslag minst 1- en uke i forveien. I tilfelle stemmelikhet har lederen i Hovedstyret dobbel stemme. Om nødvendig kan det kalles inn til ekstraordinær generalforsamling