STATUTTER BERGSTUDERENDES FORENING VED NTNU
De siste endringer er gjennomgått 2. godkjenning 2023

§1. Navn 

Foreningens navn er Bergstuderendes Forening. 

§2. Formål 

Foreningens formål er å fremme samhold og godt kameratskap blant de bergstuderende gjennom selskapelig samvær og ved å arrangere møter med interesse og nytte for medlemmene. 

§3. Merke 

Bergnålen er foreningens medlemsmerke, og den kan kun bæres av medlemmer. Styret kan spesielt dispensere fra ovennevnte regel når det gjelder utveksling av foreningsmerke med utenlandske bergstudenter. 

§4. Medlemmer 

a) 

Alle faste studenter ved institutt for geovitenskap og petroleum og institutt for materialteknologi har adgang til å bli medlemmer av foreningen. 

b) 

Alle ansatte ved institutt for geovitenskap og petroleum og institutt for materialteknologi har adgang til å bli medlemmer av foreningen. 

c) 

Hovedstyret kan, hvis spesielle grunner tilsier det, tillate andre å bli medlemmer.

§5. Kontingent 

Kontingenten betales en gang for alle. Størrelsen på kontingenten fastsettes av hovedstyret i samråd med Myrasjef. 

§6. Æresmedlemmer 

Har noen innlagt seg særlig fortjeneste innen Bergstuderendes Forening, kan personen av styret innbys som æresmedlem. 

§7. Adgang til møtene

Med hovedstyrets samtykke kan utenforstående gis adgang til medlemsmøtene, men uten stemmerett. 

§8. Styrene 

a) Foreningens Hovedstyre består av 9 – ni medlemmer: Leder, Festsjef/Nestleder, Informasjonssjef, Økonomisjef, Bedriftsjef, DHL-kontakt, Kjellersjef, Internasjonal kontakt og Hyttesjef. De enkelte medlemmene velges for 2- to semester, med mulighet for gjenvalg for ytterligere 2- to semester. Samtlige av hovedstyrets medlemmer, samt vise-festsjef og vise-økonomisjef, har møteplikt på møter med hovedstyret.

 

Disse velges inn på høsten: 

Internasjonal kontakt, Hyttesjef og Bedriftssjef velges på høstsemesterets generalforsamling, funksjonstid fra 01.01. til 31.12. Internasjonal kontakt har mulighet til 2 – to semesters utvidelse om man velges for en periode det ikke skal avholdes ISW. Utvidelse av vervet avgjøres ved flertall i Hovedstyret. Studenter ved materialteknologi har ikke anledning til å stille som Bedriftssjef. 

DHL-kontakt for Materialteknologi velges av De Høylegerte i høstsemesteret, og godkjennes på høstsemesterets generalforsamling i Bergstuderendes Forening, funksjonstid fra 01.01 til 31.12. DHL-kontakt sitter også som nestleder i arrangementskomiteen. 

Festsjef/Nestleder og Økonomisjef velges på høstsemesterets generalforsamling med 4- fire semesters virketid. De to første som hhv. vise-økonomi, vise-fest deretter som respektive stillinger i hovedstyret. 

Vise-økonomisjef sitter som økonomiansvarlig i bedriftskomiteen. 

Disse velges inn på våren: 

Leder, Informasjonssjef og Kjellersjef velges på generalforsamling på våren, funksjonstid fra 01.06. til 31.05. 

Informasjonssjef er også webansvarlig i foreningen og leder for Webkomiteen.

Lederen i Bergstuderendes Forening har plikt til å innkalle SPR ved studieprogrammene for Petroleumsfag, Tekniske Geofag og Materialteknologi til styremøter i Hovedstyret. SPR har møte- og talerett, men ikke stemmerett på styremøtene. 

Arbeidsoppgavene til Hovedstyrets medlemmer skal være regulert av styreinstrukser. Tidligere medlemmer av Hovedstyret er pliktige å lære opp sin etterfølger, og til å møte på Hovedstyrets møter etter innkallelse. 

Myrasjef sine ansvarsområder er ikke kun opptak, men også styreinstrukser som måtte komme. Dette inkluderer ansvar for foreningen sitt kontor. Om Myrasjef ønsker en kontorkomité, vil den underligge styrets instrukser. I disse instruksene skal arbeidsfordeling, møter og andre forhold som er viktig for komitéens arbeid stå.

b) Bergmandens redaktør velges på Bergstuderendes Forenings Generalforsamling. Redaktøren i Bergmanden har møterett, etter innkallelse møteplikt, på styremøter i Hovedstyret. Redaktøren har ikke stemmerett. 

c) Kjellerstyret og Bergmanden er underlagt Hovedstyret. Saker som angår foreningens virke utad skal forelegges Hovedstyret for godkjenning. Kjellerstyret og Bergmanden kan anke Hovedstyrets avgjørelser til en Generalforsamling. 

d) Arbeidet i de tre styrene skal være regulert av styreinstrukser. I disse instruksene skal arbeidsfordeling, styremøter og andre forhold som er viktig for styrets arbeid stå. 

e) Bergmandens redaksjon, Arrangementskomité, Bedriftskomité, Kjellerstyret og Webkomité velges basert på søknader. Leder for disse, med unntak av Bergmandens redaksjon, er respektive verv i hovedstyret. Nestleder i hver komité kan stille som stedfortreder med talerett på hovedstyrets møter. 

f) Leder og Hyttesjef sitter i styret i Stiftelsen Solskinnshytta. Lederen i Hovedstyret er automatisk medlem av komiteen for Orklafondet og Rodhe Hanssen’s minnelegat. 

Styrenes plikter: 

§9. 

a) 

Hovedstyret søker å arrangere: 

– Immatrikuleringsfest i begynnelsen av høstsemesteret. 

– Solantur på høsten. 

– Kombinert bursdags- og julemøte. Hvert femte år arrangeres dette som jubileum.

– Berserenn om våren. 

– Internasjonal uke annet hvert år. 

– CCC- møte om våren. 

– Styreseminar IVT. 

b) 

Styrene plikter å legge frem et program og et kostnadsforslag, senest på første styremøte i semesteret. Dette må godkjennes av styret. Blir ikke program og forslag godkjent, foretar styrene de endringer som er nødvendig for at styret skal godkjenne det. 

c) 

§10. Generalforsamling 

a) Det skal avholdes minst 1- en generalforsamling i semesteret. Bekjentgjørelse minst 2-to uker i forveien. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles når Hovedstyret eller minst 10- ti av medlemmene krever det. Kun medlemmer av Bergstuderendes Forening har stemmerett på Generalforsamling. 

b) Leder i Hovedstyret leder Generalforsamlingen og sørger for at de tilstedeværende medlemmer blir pålagt å skrive i “Feiselen”. 

c) På høstens ordinære generalforsamling skal det velges revisor. Vedkommende som velges skal revidere foreningens regnskaper. 

d) Økonomisjef i Hovedstyret skal fremlegge et revidert regnskap til foreningens godkjennelse senest på første generalforsamling etter utgangen av sin funksjonstid i Hovedstyret. e) Spesialkomiteer kan nedsettes når styret finner det nødvendig. Dersom disse komiteer nedsettes på en Generalforsamling har komiteens leder samme rettigheter og plikter som Kjellerstyret og Bergmandens styre. 

f) DHL-kontakt for Materialteknologi er et felles styreverv med interesseorganisasjonen De Høylegerte. Ved simpelt flertall ved 1- en høstgeneralforsamling, enten hos De Høylegerte eller Bergstuderendes Forening, vil alle regler angående det felles styrevervet opphøre. Dette skjer uavhengig av hva den andre forening måtte mene.

g) Det gjennomføres valg av medlemmer til styret. Dersom det er mer enn 1- en kandidat til et verv i styret, skal valget foregå skriftlig. 

§11. Økonomi 

a) Hovedstyret har full disposisjonsrett over de pengemidler foreningen til enhver tid har og som det ikke følger særskilt bestemmelse med, men er ansvarlig overfor generalforsamling og må til enhver tid disponere midlene i samsvar med paragraf 2. 

Hovedstyret disponerer foreningens øvrige eiendeler og ivaretar foreningens korrespondanse og holder arkivet i orden. 

b) Alle bevegelser på foreningens konti skal godkjennes av leder og økonomiansvarlig, i tillegg skal viseøkonomi ha innsynsrett til foreningens konti. Det kan gis innsynsrett til andre medlemmer av hovedstyret ved behov. 

§12. Utestenging og utvisning 

a) Dersom enkeltpersoner oppfører seg hensynsløst overfor andre medlemmer eller deltar i ulovlige aktiviteter kan foreningens styre utvise vedkommende fra foreningen. Foreningen har nulltoleranse for: 

i) Bruk og påvirkning av ulovlige rusmidler 

ii) Voldelig adferd 

iii) Mobbing, utfrysning og trakassering 

Dersom i), ii) eller iii) forekommer vil vedkommende bli utestengt med umiddelbar virkning fram til styret har truffet en avgjørelse. Ved særlig grove tilfeller skal foreningen anmelde forholdet til nærmeste rettsinstans. 

§13. Lovendringer 

Lovendringer og mistillitsforslag krever 2/3- totredjedels flertall blant de fremmøtte på 2-to påfølgende generalforsamlinger. Lovendrings- eller mistillitsforslaget skal være bekjentgjort gjennom oppslag minst 1- en uke i forveien. I tilfelle stemmelikhet har lederen i Hovedstyret dobbel stemme. Om nødvendig kan det kalles inn til ekstraordinær generalforsamling.